OUR TEAM
Aysh Shams

Aysh Shams

Founder
Kabilan Rajendra

Kabilan Rajendra

Co-Founder
Jay Obrien

Jay Obrien

Crypto Writer
Nikhil Jain

Nikhil Jain

Crypto-Writer, ICO-Analyst
Jeffrey Lewis

Jeffrey Lewis

STO Analyst and Writer
KMS Ganesh

KMS Ganesh

Sr. Journalist & ICO Analyst
Girish M H

Girish M H

Crypto Writer
Sunil Dhananjaya Kengeri

Sunil Dhananjaya Kengeri

Writer and Market Analyst